Lelkészi kézikönyv

I.  A gyülekezet missziói programja

Munkatársak

Lelkészek, nyugdíjas lelkészek, gondnok, kántor, katekéták, egyházfi, stb
 Állandó heti alkalmak:    

 • 01.Istentiszteletek
 • 02. Bibliaórák és imaóra
 • 03. Gyermekistentisztelet
 • 04. Ifjúsági bibliakör

Nem állandó folyamatos alkalmak:    

 •   05. Hittanórák – gyülekezeti – iskolai
 •   06. Konfirmáció ( egy vagy két éves tanfolyam)
 •               – Felnőtt konfirmáció (12 beszélgetés )

Kazuáliák:   

 • 07. Temetés ( bejelentőlap) lelkigondozó beszélgetés
 • 08. Keresztelés ( bejelentőlap) katekézis 1 vagy 2 alkalommal
 • 09. Esketés (bejelentőlap) jegyesoktatás 3 alkalommal

Alkalmi szolgálatok:   

10. Úrvacsora – kilenc bűnbánati hét, tizenhárom alkalommal                                                   megterített úrasztala (+ nagypéntek, és ünnep 2.napok)

Egész hetes előkészítő, bűnbánati istentiszteletek

a.) Imahét – Január 3. hete, ökumenikus közösség
b.) Böjt hete – Február vége, március eleje – (evangélizáció)
A böjtölés értelme: adománygyűjtés rászorultaknak,
c.) Nagyhét – benne nagypénteki úrvacsora –
d.) Konfirmáció hete – pünkösd elött két héttel – (ifj.evnagélizáció)
e.) Pünkösd hete – ( Pünkösdkor tavaszi felnőtt konfirmáció)
f.) Új kenyér hete – augusztus utolsó hete, az úrvacsorás istentisztelet egyben hittan évnyitó
g.) Új bor ( Reformáció) hete – Okt 31-i zárással
protestáns ökumené – egyháztörténeti előadások
h.) Advent első hete – Evangélizáció – (Vasárnap őszi felnőtt konfirmáció)
i.) Karácsony hete

 • 11. Szeretetvendégség – évi két-három alkalommal –
 • 12. Betegek, családok látogatása, számontartása
 • 13. Vendégszolgálatok

– vendég lelkipásztori szolgálat gyülekezetünkben
– a lelkipásztor vendégszolgálatai

 • 14. Gyermek és ifjúsági délután ( vidám, játékos program)
 • 15. Kirándulások, táborozások
 • 16. Konferenciák és ellátásuk
 • 17. Ünnepek – legáció
 • 18. Lelkigondozó órák ( telefonon egyeztetve)

 
 
 
II. Lelkészi Hivatal

01. Hivatali órák ( munkanap min. két óra)

02. Pénzügyi adminisztráció  –  Költségvetésnek megfelelő                                                           gazdálkodás – Bizonylatolás ( három aláírás,                                                                      ki-vagy beutaló a lelkész, gondnoki láttamozás, ki-vagy                                                      befizető aláírása)

-Havi pénztárzárás egyenleggel, pénztárellenőrzéssel

PÉNZTÁRNAPLÓ – folyamatos könyvelés                                                                                 FŐKÖNYV – Költségvetési tételenkénti könyvelés

Bevételek: Naplók havi összesítéssel, számozott                                                               nyugtatömbbel

a.) Egyházfenntartói járuléknapló

b.) Perselynapló

c.) Adománynapló

d.) Egyéb bevételek, mint a kiadások csatolt számlával,                                                                OTP értesítéssel igazoltan

e.) Stólanapló ( Nem fut keresztül a pénztárkönyvön)

Kiadások:

a.) Fizetések (hónap utolsó hetében, utólag)

A lelkész fizetése:

+ Helyi készpénz javadalom

+ Korpótlék ( 5-5 szolgált év után 2-2%)

+ Stóla ( havonta változó)

+ Természetbeni (3 szobás lakás stb után 3050.-)

(A lelkésznek ez a fizetése illetve minden olyan                                                                 alkalmazott, aki a gyülekezetben gyűlt pénzből                                                                  kap díjat, fizetése adómentes!!!)

b.) Járulékok:

– Ref,Lelkészi Nyugdíjintézeti járulékok:

Fenntartói járulék: 21% – A gyülekezet fizeti

Tagsági Járulék: 15% – A lp-tól levonva, a                                                                          pénztáron átvezetve a gyülekezet fizeti be

– Hittan óradíjak – Az egyházmegye utalja át

+ A lelkipásztorok részére nyugdíjintézeti díjakat

levonva érkezik, csak jövedelemadó alá esik, ha

a jövedelem adókötelessé válik

+ A nem lelkész katekéták részére 140%-osnak

értelmezett összegből 100% kifizethető, a többi a

a TB, Nyugdíj stb befizetésére van.

c.) Minden egyéb kiadásnak fedezetéül ott kell legyen                                                       egy-egy áfás számla a kiadási pénztári bizonylat mellé                                                       tűzve, három aláírással.

03. Anyakönyvek

04. Iktatókönyv, az iktatókönyvi mellékletek irattartóban

05. Presbiteri Jegyzőkönyvek ( frissen, kézírással, és hitelesítve)

06. Fontos iratok

a.) Concessa, Lelkészi Díjlevél

b.) Leltár

c.) Kanonika vizitációs jegyzőkönyvek

d.) Zárószámadások

e.) Missziói Munkatervek

f.) Költségvetések

g.) Választói Névjegyzék

h.) Szerződések és megállapodások

i.) Egyházi törvények gyüjteménye

j.) Presbiteri névsor, cím és telefontár

k.) Bizottságok névsora és címlistája

(számvevők,missziói, diakóniai, gazdasági b.stb)

l.) Iratterjesztés, Reformátusok Lapja, Református                                                                        Egyház, Teologiai Szemle, Presbiter stb

m.) Éves lelkészi jelentések

n.) Gyülekezeti Értesítők ( helyi lap)

o.) Hittanoktatási névsorok, hitoktatók stb….

 

07.  Fontos Értékek

– Klenódiumok (kelyhek, tálcák, kancsók és tányérok)

– Terítők

– Egyéb

 

III. Presbitérium

+ A presbitérium elnöke a beiktatott lelkipásztor, elnöktársa a gondnok,

ketten együtt képviselik a gyülekezetet és felelősek annak szolgálatáért.

+ Legutolsó választás szerinti (1999) gondnok, presbiterek,                                                           pótpresbiterek, hiányok és pótlások, címlista

+ Presbiteri Jegyzőkönyv

+ Presbiteri gyűlés:

Évi négy alkalommal vagy sűrűbben:

a.) Január 31-ig, a zárószámadás tárgyalása

b.) Április 30-ig, a konfirmandusok vizsgára bocsátása

c.) Augusztus 31-ig, a hittancsoportok, iskolai év indítása

d.) Október 31-ig, a következő évi költségvetés, missziói                                                        munkaterv elfogadása, és a választói névjegyzék kiigazítása

+ Meghívás listán vagy levélben 24 órával korábban a helyszín,                                         időpont és a tárgysorozat feltüntetésével

– Kezdés igével és imádsággal – lelkipásztor

– Határozatképesség megállapítása ( 50%+1 fő szükséges)

– Jegyzőkönyvvezető felkérése

– Két hitelesítő kijelölése

– A tárgysorozat ismertetése (kiegészítése) és elfogadása

– A tárgyak elővezetése és vitája, minden egyes tárgy után a                                              presbiteri határozat megfogalmazása, sorszámozása

– Az ülés zárása fohásszal

+ A perselyek kezelése, bontása, összeszámolása – felelősök

+ Harangozás ( felelős)

– Istentiszteletekre

– Halálesetre

+ Templomi rend (felelősök)

+ Takarítás (felelősök)

+ Építési – tatarozási ügyek (felelősök)

 

 

IV. Közegyházi tevékenység

 

+ A lelkész és a gondnok tagja az egyházmegyei közgyűlésnek

+ Egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati megbizatások

+ Lelkészköri beosztás

+ Egyesületek szövetségek tagjai a gyülekezetben

Lelkészegyesület, Presbiteri Szövetség, Nőszövetség, Missziói Szövetség,

Biblia Szövetség, Bethánia CE Szövetség, Megújulási Mozgalom, REFISZ,                    SDG, KIE, MEKDSz, VISZ, stb

+ Iskolák, Intézmények

Gyülekezeti ….

Amelyhez a gyülekezet be van osztva segítő támogatásra

+ Testvér-gyülekezetek

Hazai

Külföldi

+ Mentő missziók

Iszákosmentő Misszió

Kallódó Ifjak Missziója

Menekült Misszió

Hajléktalan Misszió stb

 

V. Ökumenikus Kapcsolatok

 

Gyülekezetek, lelkipászorok és kapcsolópontok

– Evangélikus gyülekezet

– Baptista gyülekezet

– Római katolikus gyülekezet

– Kisebb felekezetek

 

Önkormányzat – helyi Intézmények, szervezetek, politikai pártok – gyülekezeti                kapcsolatok

 

VI. Tanulmányi munka

 

Konferenciák

– Egyházkerületi, egyházmegyei

Sajtó

– Helyi, országos

Felkészülés