SZÖVETSÉGÜNK

A MAGYAR REFORMÁTUS MISSZIÓI SZÖVETSÉG ALAPÍTÓ OKIRAT

1. Az egyesület neve:            Magyar Református Missziói Szövetség (MRMSz)

2. Működésének területe: A Magyar Református Missziói Szövetség a Magyarországi Református Egyházon belül működő, törvényeit elfogadó, azzal együttműködésre törekvő, önálló jogi személy.

3. A MRMSz képviselője:  az elnök, az alelnök és az ügyvezető titkár. Mindhárom képviselő önállóan képviseli a Szövetséget.

4. Székhelye az ügyvezető titkár székhelye: 1196 Budapest XIX. Templom tér 19.

5. Pecsétje:  Égő mécses „Magyar Református Missziói Szövetség” körirattal.

6. Gazdálkodása:   Az egyesület nonprofit, tagdíjakból és önkéntes adományokból tartja fenn

magát, gazdasági termelő tevékenységet nem folytat, sajtó termékeit a tagok tájékoztatása, és egyéb missziói célra adja ki, esetleges bevételeit a az egyesület működésébe vissza forgatja. A tagsági díj: minimum évi 500.-Ft. Az egyesület támogató adományokat elfogad. A pénzügyeket pénztáros kezeli, ennek ellenőrzésére

A Szövetségi Tanács kéttagú ellenőrző bizottságot választ.

7. Hitvallása: A MRMSz a Szentírás, a Heidelbergi Káté, a II. Helvét Hitvallás alapján vallja, hogy a Názáreti Jézus az Isten Fia, a világ Megváltója, aki a Szent Lélek által közöttünk, a benne hívőkben él, uralkodik és cselekszik. Valljuk, hogy a szentek egyessége Krisztus dicsőségét és az evangélium hitelét erősíti.

8. A Magyar Református Missziói Szövetség célja:

a.) A Krisztus evangéliumának hirdetése Istentől elhívott, felhatalmazott, s kegyelmi ajándékkal felruházott hívő lelkészek és nem lelkészek által mindenütt. Ez által a misszió ébrentartása, az ébredés hűséges munkálása azért, hogy az emberek személyes módon megtérjenek, Krisztus testébe a Szentlélek által beoltassanak.

b.) A misszió teológiai alapjainak és a misszió történetének kutatása, ismertetése.

c.) A missziói munka számára munkatársak képzése és felkészítése, számontartása, összefogása és segítése saját keretein belül.

d.) Krisztus missziói parancsának vállalása határainkon belül és határainkon túl.

            e.) Kapcsolatteremtés és együttműködés a hitvallásunkat elfogadó keresztyén missziói szövetségekkel, egyesületekkel, mozgalmakkal és gyülekezetekkel. Részvétel e célból szervezett hazai és nemzetközi konferenciákon, ilyen konferenciák szervezése, kapcsolatok építése az egész világ felé.

f.) A misszió ügyét szolgáló folyóirat kiadása, műhelyek létesítése missziói szemléltető anyagok készítésére, tanulmányok és kiadványok megjelentetése.

 

9. Szervezete:

a.)    Tagja lehet mindenki, aki hitvallásával és célkitűzéseivel egyet ért, a missziói munkát vállalja, kész érte áldozatot hozni, és felvételét írásban kéri. Támogató tagjai lehetnek magánszemélyek, közösségek és szervezetek is.

b.)    Legfőbb testülete a közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik a Szövetségi Tanács összehívására, vagy a tagok 10%-ának kérésére. A meghívók kiküldése és a közgyűlés időpontja között legalább három napnak kell eltelnie.

A szabályosan összehívott közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül

határozatképes ez esetben a határozathoz a jelenlévő tagok kétharmadának

szavazata szükséges. Amennyiben a közgyűlésen a nyilvántartott tagok 50%+1 tag

van jelen, a határozathoz az egyszerű többség is elegendő.

Az összehívás módjáról a Szövetségi Tanács dönt.

A közgyűlés hatásköre:

1. Megválasztja a tisztségviselőket

2. Meghallgatja és elfogadja a tisztségviselők beszámolóját

(elnök, titkár, pénztáros, ellenőrző bizottság)

3. Dönt az MRMSz munkaterve és költségvetése dolgában

4. Bizottságokat alakíthat ( evangélizációs, képzési, sajtó és kiadvány, stb )

5. Dönt fegyelmi és visszahívási ügyekben

c.) A közgyűlések közötti időben a MRMSz ügyintéző és végrehajtó szerve a

Szövetségi Tanács, amely az elnökséggel együtt 12 tagból áll. A Szövetségi Tanács tagjait a közgyűlés választja, tagjai sorából, titkos szavazással, 4 éves ciklusra. A jelöléshez a jelenlévő tagok 10%-százalékának támogatása szükséges. Amennyiben egy tisztség időközben megüresedik a következő közgyűlés választ más tagot a kieső helyére. Minden tisztségviselő újra választható. Pénztárost és kéttagú ellenőrző bizottságot a Szövetségi Tanács választ 4 éves ciklusra.

d.)   Az Elnökség a Közgyűlés és a Szövetségi Tanács határozatai szerint végzi

szolgálatát, tagjai: az elnök, az alelnök és az ügyvezető titkár. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja, tagjai sorából, titkos szavazással, 4 éves ciklusra. A jelöléshez a Szövetségi Tanács egyhangú támogatása, vagy a jelenlévő tagok 50%-ának támogatása szükséges. Az elnökség tagjai önállóan képviselik a szövetséget.

Az elnökség hatásköre:

  1. Intézi és szervezi a MRMSz  lelki és anyagi dolgait
  2. Képviseli a szövetséget
  3. Összehívja a Szövetségi Tanácsot

e.)    A MRMSz feloszlatásáról a Közgyűlés kétharmados többséggel dönt. Jogutód

nélküli vagyona a Magyarországi Református Egyházra száll.

 

10. Záradék: Fenti célkitűzéseink megvalósításához kérjük Istent, hogy árassza ránk

gazdagon áldását, a mi Urunk Jézus Krisztust, hogy munkálkodjon együtt velünk, és erősítse meg az igehirdetést a nyomában járó jelekkel (Mk 16, 20), hogy erősítsen meg a Szentlélek ajándékának bő gyümölcsével elhatározott munkánkban Urunk dicsőségére, lelkek megmentésére

 

Ezen alapító okirat a Budapest, Nagyvárad téren 1990-ben elfogadott Alapító Okiratnak a 2007 nov. 10-én elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetű változata.

Budapest  2007 november 10.

Aláírások:

elnök               alelnök                      ügyv.titkár

Dr. Sándor Endre     Tarr Sándor   Ablonczy Zsolt

 

Hitelesítő: Dr.Szilos Zoltán jkv.

cropped-greenie-1024x184