Bibliatanulmányok a „boldog-mondásokról”

Bethánia CE Szövetség, Budapest VIII. Angyal u. 30

Csendesdélután, megújító óra

2013 október 6. du: 16.00 óra

 

Bibliatanulmányok a „boldog-mondásokról”

 

8. „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért,

mert övék a mennyeknek országa”(Mt 5, 10)

 

 

Előkészítő fogalmi tisztázások:

 

1.) A boldogság olyan öröm, amelytől csordulásig telik a szív, eláraszt az áldás. Amit már nem mertem remélni sem, megtörtént. Mintha álmodnék, magasságba emeltetik a lelkem.

2.) Az igazság (dikajoszüné) Isten kegyelmi ajándéka, szeretetének rendje, amiben nincs semmi hiba, sem csalás vagy rontó szándék. Állapot, amely után szomjazik azoknak a lelke, akik, mint menedéket felfedezték, és abban helyet is nyertek.

3.) Az üldözöttség az ellenség (ördög) támadása minden ellen, amit Isten, mint jót elhatározott, és amelynek érdekében cselekszik.

 

Történeti beágyazottság:

 

Kik hallgatják a Názáreti Jézust? – Nagy sokaság követte őt Galileából és a Tízvárosból, és Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túlról, és a tanítványai; az egybegyűlt sokaság, akik ámulva hallgatják szavait. Ezeket így nem hallottak eddig senkitől.

A hallgatók között sok különbözőség lehetett, egészségesek és betegek, szegények és jómódúak, éhesek és jóllakottak, elégedetlenek és elégedettebbek, felnőttek és gyerekek, férfiak és nők, szolgák és szabadok, de egy tekintetben mégis azonosak voltak; boldogság után sóhajtottak.

A Názáreti ács fia először a boldogságot elnyerőkről beszél, felül emelkedik a földi szempontokon, s új dimenziót ad a boldogságnak. A lelki szegények, a sírók, a szelídek, az igazságra szomjazók, az irgalmasok, a tiszta szívűek és a békességre igyekezők boldogsága beteljesítése, üdvözítése az ő messiási szolgálatának értelme.

„Mikor látta a sokaságot könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok” (Mt 9, 36)

 

Igetanulmány:

 

A mai boldog-mondásban azt állítja Jézus Krisztus, hogy:

Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért,

mert övék amennyeknek országa.(Mt 5, 10)

 

1.)        Megszoktuk már, hogy a társadalmi rend megkívánja a bűn üldözését, mint elkerülhetetlen, a törvényeket számon kérő rendőri tevékenységet. Ha a bűn nem lenne üldözendő, akkor minden gonosz elszabadulna, és elárasztaná a világot a kegyetlenség és az erkölcstelenség. A bűnt üldözni, számon kérni tehát szükséges, társadalmi feladat.

A Názáreti Jézus fenti kijelentése az új nézőpontba helyezi a hallgatóságot; Olyan felfordulttá lett a világ, hogy az igazság miatt kell üldözést szenvedni  az igazság képviselőinek. Az igazak bűnüldözése helyett a bűn üldözi az igazakat. Ez a kétségbe ejtő, visszás helyzet az emberiség egész történelmében jelen van; a kezdetektől egészen a mai napig folyik mind a két irányú üldöztetés. Ez a fals állapot általánosan értendő, a politikumban is folyamatosan fellelhető. Például ma emlékszünk meg az aradi vértanúk gyalázatos kivégzéseiről, vagy gondolhatunk az elmúlt vasárnapi, a magyar himnuszt, úri imádságot, kormányfőt illető gyalázatosságra is, s megannyi példára a történelemben; az ártatlan áldozatok sokaságára. Ám Jézus igéje speciálisan, az Isten ellen lázadó ördögi, szellemi hatalmasságok által üldözöttekről szól, akik Isten küldöttei (lásd a gonosz szőlőmívesek példázatát, Mt 21, 33 kk) Ők tehát azok, akiket boldognak nevez Urunk.

Ha meggondoljuk, hogy a boldogság olyan öröm, amelytől csordultig lesz a szív, némely kételkedés kerít hatalmába, mert általában ijedelem, szorongások és félelmek jelzik a bántalmazásban érintetteket; Mi lesz velünk? Ráadásul a kérdés; vajon mivel okoztuk , mit követtünk el, hogy Isten ezt a szenvedést bocsátja ránk? ( Jób barátjának, Elihúnak a véleménye Jóbról: „vétkét gonoszsággal tetézi” Jób 34, 37, jobb lenne ha belátná, és bocsánatért könyörögne)

 

Jézus Krisztus a Hegyi Beszéd későbbi szakaszában a keskeny útról is szól, melyen kevesen járnak, mert a szoros kapu és a keskeny út nem más, mint akár az üldözöttség elhordozása, az igazságért juttatott szenvedés, nem csupán a „földi” javakról való lemondás. A Mt 10, 39-ben pedig azt jelenti ki, hogy aki „elveszíti az ő életét  én érettem, megtalálja azt”, s azt is: „Aki nem veszi fel az ő keresztjét, nem lehet az én tanítványom.” (Mt 10, 38). Egyedül a keskeny út visz az életre. Ez az az élet, amit mai igénkben úgy mond, hogy „övék a mennyeknek országa”, az az örök boldogság, „amelyet szem nem látott, fül nem hallott, soha emberi ész meg sem gondolt” (1Kor 2, 9.).

Pál apostol a sérülékeny cserépedényhez hasonlítja Krisztus követőit, amely ki van téve az összetörésnek. „mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk, ¡K Mert mi, akik élünk mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben ¡K… Azért nem csüggedünk; sőt, ha a mi külső emberünk megromol is a belső mindazáltal napról napra úlul, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk ..” (2Kor 4, 6-18)

 

Nagyon sok ige van, ami alátámasztja Jézus Krisztus kijelentését az igazság miatti üldözés boldogságban való végződéséről. Mégis, milyen nehezen viselem én is, még a legkisebb ellen szelet is. Talán az az üldözés a legfájóbb, amit azoktól szenved el az ember, akik elvileg, s talán valóságban is a Krisztus testhez, az Egyházhoz tartoznak, mert ettől kétség támad a szívben, hogy valóban jó úton járok e? Talán meg is érdemelném a dorgálást, nyomorgatást, kirekesztést, szembe hazudtolást stb?

A Szentlélek erősíthet meg, s az üldözések is segítenek a kereszt hordásában.

 

A Filippi 2, 5-9 Krisztus himnusza bátorít : „Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki nem tekintette ragadománynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett ¡K megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, annak okáért Isten is felmagasztalá Őt!”

 

Köszönöm a figyelmet

Ablonczy Zsolt

 

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük